Coaching

Coaching

S I K E R coaching modell ® pszichologus4you - kulcs a S I K E R-hez

A pszichologus4you Pszichológus Szakmai Műhely által kidolgozott 5 lépésből álló S I K E R coaching modell ® a kognitív irányzat módszertanára, a szakma szabályait szem előtt tartó, struktúrált, időhatáros, konkrét célmeghatározásra épülő személyiségfejlesztő folyamat. A jól definiált lépésekből álló S I K E R coaching modell ® egyrészt iránytűként szolgál a coach számára a folyamat során, másrészről biztosítja a cochee részére a folyamat átláthatóságát, mely minden bizalomra épülő, egyenrangú kapcsolat alapfeltétele.

Meghatározás

Rövid, időhatáros, egyéni személyiségfejlesztő folyamat, ami az aktuális személyes helyzet, problémahelyzet feltérképezését, megértését, kezelési-, vagy megoldási stratégiák kifejlesztését és azok gyakorlatba való átültetését célozza meg.
A szakmai coaching a vállalati vezetők, szakértők szakmai személyiségének fejlesztését szolgáló módszercsoport, egyfajta speciális tanulási helyzet, illetve tanácsadási technika. Módszerét tekintve a pszichoterápia és az üzleti tanácsadás közti határfelületre tehető.

A coach, (a segítő, szakértő, melynek általánosan elfogadott magyar megfelelője nincs, fordítják sikertrénernek, üzleti edzőnek, vagy más hasonló furcsaságnak), a maga tapasztalataival, szakmai felkészültségével, testi és lelki „jelenlétével” partnerként támogat, tükröt tart, segít a helyzetek különböző oldalát több aspektusból láttatni.

A coachee (a folyamatban részt vevő kliens, a problémahozó személy) munkája, élete, a napi rutinjai során óhatatlanul belevész a szokásos döntési mechanizmusába, nem tudja megfelelő távolságból objektíven értelmezni a körülötte zajló és belső folyamatokat.

A problémahozó személy elakadásának leküzdése, a teljesítményt blokkoló szorongás csökkentése, a személyes fejlődés érdekében erősítésre szoruló fontos tényezők:
Tudatosság: a külső és belső történések reális észlelése, tudatosítása
Rendszerszemlélet: a helyzetek, folyamatok, események közti kapcsolatok átlátásának képessége
Felelősségvállalás: mások hibáztatása helyett a saját felelősség vizsgálata és felerősítése
Koncentráció: a belső megérzésekre, spontán gondolatokra, ötletekre való figyelés
Relaxáció: szorongásmentes testi, lelki, szellemi .jelenlét. a helyzetekben és folyamatokban
Elkülönülés: érzelmi és indulati bevonódás csökkentése, a tisztánlátás elősegítése
Bizalom: személyek közti viszonyokban a kapcsolat jellegének megfelelő bizalmi szint kialakítása és fenntartása
Önbizalom:a coachee saját magában, alkotó, fejlesztő és fejlődő erejébe vetett hit.

A coaching folyamata

Az 5 lépésből álló S I K E R coaching modell. 5 szorosan egymásra épülő szakaszra bontja a coaching folyamatot. A S I K E R mozaikszó az egyes szakaszok elnevezésének kezdőbetűiből áll össze.

S , mint Státusz: az aktuális, kiinduló helyzet felmérése.
I , mint Idea: azaz vágyott cél meghatározása. Gondolat, fogalom az elérendő jövőképről, megoldásról.
K , mint Korrekció: meglévő készségek, ismeretek fejlesztése, új ismeretek elsajátítása.
E , mint Ellenőrzés: a tanultak alkalmazása, kipróbálása.
R , mint Rendszerezés: a folyamat lezárása, összefoglalása.

 

Státusz

Ebben a szakaszban különböző módszertani technikák segítségével (interjú, tesztek, kérdőívek, 360 fokos értékelés, shadow coaching) annak a tisztázása, felmérése történik, hogy az ügyfél (coachee) az adott probléma kapcsán hol tart. A pontos „diagnózis” felállításához a különböző technikák, illetve a kérdőívek értékelésének magas szintű ismerete szükséges. Hangsúlyozottan fontos ez a személyiséget vizsgáló tesztek, skálák, kérdőívek esetén, ahol egy félreértelmezett személyiségrajz súlyos pszichés ártalomhoz vezethet.

Idea (Cél)

Az elérendő cél, a behozott témákat tekintve, szakmai kiindulású, de az elakadás gyakran a személyiségben, alapsémákban gyökerezik. Fontos a konkrét probléma megfogalmazás (kommunikációs, konfliktussal kapcsolatos, döntési, irányítási, vezetési problémák), hiszen ehhez mérten lehet a megoldást elősegítő konkrét célt meghatározni. Fontos, hogy cél meghatározása minden esetben reális, megalapozott és megvalósítható legyen. Ez a szakasz a coaching folyamatának fontos sarokpontja, éppen ezért a coachra komoly felelősség hárul. Szakmailag elfogadhatatlan a coacheet olyan célmeghatározásra sarkallni, illetve olyan célmeghatározásnak kitenni, amely nem megvalósítható. Természetesen ehhez nagyfokú szakmai felkészültségre, a személyiségfejlesztés terén pedig nagyfokú tapasztalatra van szükség.

A coaching lehetséges céljai:

A problémahozó...

szakmai személyiségének, szerepének erősítése,

sikerességének előmozdítása, teljesítményének növelése,

egy konkrét döntésének előkészítése,

pszichés teherbíró képességének, lelki fittségének növelése,

vezetői munkájának, szervezettségének, minőségének, színvonalának emelése,

munkával való megelégedettségének fokozása,

teljesítményét blokkoló szorongásának enyhítése, oldása,

kompetenciáinak, készségeinek fejlesztése,

konfliktusainak elemzése, megértése, kezelése, feloldása,

szakmai önismeretének, önreflexiójának elmélyítése,

személyes változásainak elősegítése.

Korrekció

Ebben a szakaszban zajlik a valódi, lényegi munka, azaz a cél eléréséhez szükséges, már meglévő készségek fejlesztése, új készségek elsajátítása. Ebben a fázisban nyílik arra is lehetőség, hogy a problémahozó szembe nézzen azokkal a gondolataival, hiedelmeivel, sémáival, melyek az elakadásai mögött meghúzódnak. Ezek felismerése, átfogalmazása (átstruktúrálása) lehetőséget teremt arra, hogy a jövőben felkészültebben, kompetensebben lépjen fel kihívásokkal teli élethelyzetekkel szemben, akár munkahelyi, akár magánéleti környezetben.

Ellenőrzés

Az elsajátított készségek, technikák birtokában, támogatás mellett az u.gyfél kipróbálja magát előbb védett, majd éles helyzetben. Ekkor még kifejezetten fontos a coach támogatása, hiszen kilépve a nyilvános térbe a coachee komoly stresszel találhatja magát szemben. E szakasz lehetőséget biztosít a tapasztalatok átbeszélésére, szükség szerint további finomításra is. Ebben a szakaszban a problémahozó nagyfokú sikerélményt él át, minek következtében önbizalma is erősödik. Ez lényeges momentuma e fázisnak, ugyanis a megerősödött önbizalom, s az ezzel együtt járó pozitív érzelmi állapot nagyfokú megerősítőként, azaz jutalomként hat a folyamatban résztvevőkre, ami pedig további munkára, eredményekre sarkallja.

Rendszerezés

A kognitív szemléletű coaching folyamatában módszertani követelmény az ismeretek, tapasztalatok, tanultak rendszerezése.
A bizonyítékon alapuló gyakorlat (evidence based practis) elvét szem előtt tartva e szakasz biztosít lehetőséget arra, hogy a kiinduló állapotot (helyzetet) összehasonlítsuk az elért állapottal, azaz tudományosan megalapozott módszerek segítségével (objektív mérőeszközökkel) is hitelesítsük az elért eredményt.
Nem utolsó sorban e fázis fontos feladata az is, hogy a cochee megfogalmazza az általa elért eredményeket, értékelje a közös munkát.

Összefoglalás

A coaching megvalósítását tekintve nincs egyetlen, széles körben elfogadott módszer, recept, séma. Kiindulópontja a problémahozó személy konkrét, aktuális, egyedi helyzetének megértése, a folyamat kereteinek lefektetése, elfogadása, folyamatos tiszteletben tartása, a munkafeltételek megteremtése (az ülések helyszíne, időpontja, időtartama, ritmusa, találkozások száma), a kölcsönös elköteleződés, a munkaszövetség létrehozása és az információ helyes kezelése (titoktartás).
Kiindulási ponton megtörténik a célok definiálása, a témák maghatározása a segítő szakember és a problémahozó között egy pszichológiai szerződéskötés formájában. Ez a momentum bizonyos felállás mellett megtámogatható egy külső szemlélő (referenciaszemély, megrendelő) támpontjaival.

A coaching folyamat a konzultáció módszertani kereteibe foglalható, egyenrangú személyek lélektani munkahelyzete, ami a szakmai személyiség, szakmai szerepek erősítését tűzi ki célul. Egyfajta lelki edzés ami a tevékenység eredményességének, a teljesítmény növelésének, a sikerességnek a szolgálatában áll.

A coaching eszköze a coach személyisége, jelenléte. A fejlesztő tevékenység magában foglalja az aktuális helyzet megértését, a saját út megtalálásában való támogatást, visszacsatolást, pozitív önreflektív légkör megteremtését, elfogadást, motiválást.

Utoljára frissítve:2014. december 06., szombat 14:25
Tovább a kategóriában: Egyéni terápia »